PASLAUGŲ TEIKIAMŲ NAMUOSE TARNYBA

Kviečiame pasižiūrėti trumpą video apie Paslaugų, teikiamų namuose, tarnybą:

https://www.youtube.com/watch?v=87gqr1Jk3W8

Buveinės adresas:

Stoties g. 16, LT-18123 Švenčionys

Padalinio vedėja socialiniams reikalams - INGA VIRVIČIENĖ
Socialinė darbuotoja - EDITA ŠPAKOVIENĖ
Socialinio darbo organizatorius - SIGITAS ČEČIURKA

Tel. / faks. (8 387) 51 660 
El. paštas info@svencioniuspc.lt

Paslaugų teikiamų namuose tarnybos paslaugų gavėjais gali būti vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir senyvo  amžiaus asmenys ir jų šeimos bei kiti  asmenys, kurie dėl ligos ar kitų priežasčių yra laikinai netekę savarankiškumo.

Paslaugų  teikiamų namuose  tarnyba veikia nuo 1998 m. balandžio mėnesio. Tarnyba  buvo prijungta prie Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centro 2002 m. vasario mėn. Nuo 2014 m. reorganizavus Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centrą, tapo naujai įkurtos savivaldybės biudžetinės įstaigos Švenčionių socialinių paslaugų centro struktūriniu padaliniu.

Tikslas – teikti kompleksinę pagalbą, sudarant galimybę asmeniui (šeimai) gyventi visavertį gyvenimą namuose.

Pagrindiniai uždaviniai: 
 - palaikyti ir skatinti higieninius, savarankiškumo ir savipagalbos įgūdžius; 
 - skatinti asmens (šeimos) socialinį aktyvumą bei stiprinti gebėjimus pačiam spręsti iškylančias problemas; 
 - tenkinti specialiuosius techninės pagalbos priemonių poreikius; 
 - padėti integruotis į visuomenę, mažinti atskirtį.

Teikiamos socialinės paslaugos:
 Bendrosios socialinės paslaugos. Į bendrųjų socialinių paslaugų komplekto sudėtį įeina:informavimas;
konsultavimas;
tarpininkavimo ir atstovavimo;
transporto organizavimas.
• Specialiosios socialinės paslaugos:
- Pagalba į namus. Į paslaugos komplekto (Pagalbos į namus paslaugų katalogas) sudėtį įeina: 
informavimas;
konsultavimas;
tarpininkavimas ir atstovavimas;
bendravimas;
maitinimo organizavimas;
pagalba organizuojant asmens sveikatos priežiūrą;
pagalba buityje, pagalba namų ruošoje ir ūkio darbuose;
kitos paslaugos.

- Dienos socialinė globa asmens namuose. Į paslaugos komplekto (Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų katalogas , Vaiko su negalia dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų katalogas ) sudėtį įeina: 
informavimas;
konsultavimas;
tarpininkavimas ir atstovavimas;
bendravimas;
laisvalaikio organizavimas;
maitinimo organizavimas;
asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
pagalba buityje, namų ruošoje, ūkio darbuose;
kitos paslaugos.

- Pagalbos pinigų mokėjimas.

Pagalbos į namus ar socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo asmens namuose paslaugoms gauti, asmuo užpildo Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti SP-8 forma , Šeimos duomenis socialinei paramai gauti SP-1 forma, Duomenis apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį SP-2 forma ir pateikia šiuos asmens dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • senatvės pensininko/neįgaliojo pažymėjimą ar kitus neįgalumą įrodančius dokumentus;
 • nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą;
 • kitus reikalingus dokumentus.

INFORMACIJA APIE NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMĄ JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

Įsigyti techninės pagalbos priemones turi teisę:

 • asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis;
 • neįgalūs vaikai;
 • senatvės pensininkai;
 • asmenys po ūmių traumų ar sužeidimų su akivaizdžiais neįgalumo požymiais, esantys sveikatos priežiūros stacionarioje įstaigoje arba medicininės reabilitacijos įstaigoje bei ambulatorinio gydymo ir reabilitacijos laikotarpiu.

Asmuo, norintis įsigyti techninės pagalbos priemonę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę SP-10(1) forma ; SP-10(10) forma;
 • Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/A) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių);
 • Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
 • Neįgaliojo pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, jog asmeniui nustatyta visiška negalia, išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių bei vaikas, turintis judesio raidos sutrikimų.
 • Pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių dokumentų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

    Techninės pagalbos priemonėmis aprūpinami Švenčionių rajono gyventojai. Dėl techninių pagalbos priemonių įsigijimo gali kreiptis: pats asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgaliotas atstovas arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos seniūnijos socialinis darbuotojas arba asmeniui atstovaujantis  neįgaliųjų organizacijos atstovas.
    Rajono gyventojai gali kreiptis į Švenčionių socialinių paslaugų centrą ar gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių, ar į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyrių, Mindaugo g. 42A, Vilnius, tel. 8 52 333203.

Asmuo turi teisę įsigyti vieną iš šių judėjimo techninės pagalbos priemonių: elektrinį vežimėlį arba aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti kompensaciją už skuterio arba aktyvaus tipo vežimėlio įsigijimą.

    Asmenys, pageidaujantys įsigyti elektrinį vežimėlį, aktyvaus tipo vežimėlį, skuterį, individualiai pagamintą specialią techninės pagalbos priemonę turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyrių (Mindaugo g. 42A, Vilniaus m., tel. 8 52 333203).


    Vienišiems asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, pageidaujant, skirtas techninės pagalbos priemones Socialinių paslaugų centras savo transportu pristato į asmens gyvenamąją vietą.
 
    Kiti asmenys jiems skirtas techninės pagalbos priemones iš Socialinių paslaugų centro privalo atsiimti patys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos.

    Neatsiėmus pageidaujamos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji atiduodama kitam asmeniui.


    Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą  techninės pagalbos priemonę.

    Laiku negrąžinus priemonės ar nepratęsus sutarties, Švenčionių socialinių paslaugų centras turi teisę kreiptis į teismą dėl techninės pagalbos priemonės išieškojimo.

INFORMACIJA APIE TRANSPORTO PASLAUGĄ

Transporto organizavimo paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
 
Transporto paslaugos skiriamos vykimui į respublikines, rajono stacionarias ir ambulatorines gydymo ir reabilitacijos įstaigas, stacionarias globos įstaigas, neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kt. Asmenys dėl transporto paslaugos gavimo kreipiasi į Švenčionių socialinių paslaugų centrą ir pateikia šiuos dokumentus:
prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti SP-8 forma ;
užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas SP-1 forma; SP-2 forma ;
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
neįgaliojo, specialiųjų poreikių arba senatvės pensininko pažymėjimą;
gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba kitą gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą (tik tokiu atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus (gydytojų siuntimą konsultacijoms, gydymui ar reabilitacijai, siuntimą į socialinės globos įstaigą bei kitus tikslą patvirtinančius dokumentus).
pažymą(-as) apie asmens (šeimos) paskutinių trijų mėnesių pajamas (pažymos pateikti nereikia, jei paslaugos gavėjas sutinka mokėti pilną paslaugos kainą).

Švenčionių socialinių paslaugų centras neįsipareigoja skirti transporto paslaugos prašymo pateikimo dieną. Pagal išankstinį susitarimą transporto paslauga gali naudotis įstaigos, teikiančios hemodializės procedūras, ir nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos, pateikusios Švenčionių socialinių paslaugų centrui laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodytas vykstančių asmenų skaičius, maršrutas ir kelionės data. Mokėjimas už transporto paslaugą:
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-224 ,,Dėl Švenčionių socialinių paslaugų centro ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo" nustatyta transporto paslaugos kaina – 0,51 Eur/km, nepriklausomai nuo vykstančių asmenų skaičiaus. 

Transporto priemonės pavadinimas

Vietų skaičius 

Paslaugos kaina EUR/km 

Fort Transit

16

0,51

VW CADDY

4

0,51

1. Neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, turintiems judėjimo sunkumų, vykstantiems gydymo ir reabilitacijos tikslais, už 1 km mokėti 25 proc. nuo apskaičiuotos transporto paslaugos kainos.
2. Asmenims, vykstantiems į hemodializės procedūras ir mokantiems už paslaugų teikimą savo lėšomis, už 1 km mokėti 15 proc. nuo apskaičiuotos transporto paslaugos kainos.
3. Įstaigoms, teikiančioms hemodializės procedūras ir organizuojančioms asmens pavėžėjimą į sveikatos priežiūros įstaigą hemodializės procedūrai atlikti, mokėti visą transporto paslaugos kainą.
4. Rajono neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms, vykstančioms į neįgaliems skirtus renginius (nepriklausomai nuo vykstančiųjų skaičiaus), už 1 km  skaičiuojama  pagal faktines kuro sunaudojimo sąnaudas.
5. Kitoms rajono nevyriausybinėms organizacijoms, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja (savininkė) yra rajono savivaldybė, išvykoms į renginius, kitiems rajono gyventojų būtiniausiems socialiniams poreikiams tenkinti, transporto paslaugos kaina skaičiuojama ir taikoma pagal faktines kuro sunaudojimo sąnaudas.Transporto paslaugų gavėjas apmoka už suteiktas paslaugas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo paslaugos gavimo dienos pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą.

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugas:
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-224 ,,Dėl Švenčionių socialinių paslaugų centro ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo" nustatyta pagalbos į namus paslaugų kaina vienam asmeniui (šeimai) – 2,70 Eur/val.

Vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-188 (toliau – Mokėjimo už socialines paslaugas tvarka), už pagalbos į namus paslaugas asmuo (šeima) moka, kai jo pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra:

1.1. nuo 2 iki 2,5 VRP dydžio – 10 proc. nustatytos paslaugos kainos per mėnesį;
1.2. nuo 2,5 iki 3 VRP dydžio – 15 proc. nustatytos paslaugos kainos per mėnesį;
1.3. nuo 3 iki 3,5 VRP dydžio – 25 proc. nustatytos paslaugos kainos per mėnesį;
1.4. nuo 3,5 iki 4 VRP dydžio – 50 proc. nustatytos paslaugos kainos per mėnesį;
1.5. nuo 4 iki 4,5 VRP dydžio – 80 proc. nustatytos paslaugos kainos per mėnesį;
1.6. virš 4,5 VRP dydžio – 100 proc. nustatytos paslaugos kainos per mėnesį.

Pagalbos į namus paslaugų apmokėjimo dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarka.

Už papildomas pagalbos į namus paslaugas visi paslaugų gavėjai, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų, moka 100 procentų nustatytos pagalbos į namus paslaugos kainos (1 val./Eur).

Socialinės priežiūros paslaugų gavėjas apmoka už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas iki kito mėnesio 20 d., pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą.

Pagalbos pinigai mokami asmeniui (šeimai) susimokėti už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai, kurią gali suteikti kiti asmenys tuo atveju, kai paslaugų gavėjas gyvena atokioje savivaldybės vietovėje ir nėra galimybių asmeniui skirti lankomosios priežiūros specialisto.

Pagalbos pinigų suma negali būti didesnė už bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros, kurioms asmeniui (šeimai) nustatytas poreikis, kainą.

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarka.

Mokėjimas už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas:
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-224 ,,Dėl Švenčionių socialinių paslaugų centro ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo" nustatyta dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kaina vienam asmeniui (šeimai) – 3,35 Eur/val.

Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturėtų viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija VRP trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturėtų viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos apmokėjimo dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarka.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjas ar jo įstatyminis atstovas apmoka už praėjusį mėnesį suteiktas socialines globos paslaugas iki kito mėnesio 20 d., pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą.

Tarnyboje dirba: 1 padalinio vedėjas socialiniams reikalams, 1 socialinis darbuotojas, 1 socialinio darbo organizatorius,  28 socialinio darbuotojo padėjėjai.